Õhtulehe veebikeskkonnas ja paberkandjal avaldatud materjalide kasutamine

Veebikeskkonna digileht.ohtuleht.ee (edaspidi digileht) leheküljel või portaalides www.ohtuleht.ee, www.linnaleht.ee ja nende alamportaalides viibimisega ning SL Õhtuleht AS-i väljaannete Õhtuleht ja Linnaleht ning nende mobiiliväljaannete kasutamisega annab kasutaja nõusoleku täita kõiki käesolevaid kasutamistingimusi. Digileht, ülalnimetatud portaalid koos alamportaalidega ja väljaanded on edaspidi ühiselt nimetatud Õhtuleht. Õhtulehes avaldatud materjalide varalised autoriõigused kuuluvad SL Õhtuleht AS-ile (edaspidi Väljaandja), kui materjalide juures pole märgitud teisiti.

Kasutaja annab nõusoleku kasutada Õhtulehte ainult seaduslikel eesmärkidel ja selliselt, et tema tegevus ei kahjusta teiste isikute õigusi ega piira nende poolt Õhtulehe kasutamist.

Kasutustingimuste kehtivus ja muutmine

Väljaandjal on õigus kasutajaid eelnevalt teavitamata muuta Õhtulehe eri väljaannete funktsionaalsust, teenuste kasutamise menüüstruktuure, piiranguid, protseduure ja nendega seonduvat dokumentatsiooni. Muudatused loetakse registreeritud kasutajatele teatavaks tehtuks alates nende paigutamisest internetiaadressile digileht.ohtuleht.ee või muule avalikkusele kättesaadavale Õhtulehe internetileheküljele.

Autoriõigused

Õhtulehe digilehe lugejaks registreerunutele annab Õhtuleht käesolevaga piiratud, isikliku, edasiandmatu, mitte-all-litsentseeritava, tühistatava õiguse Õhtulehe digilehes olevate materjalide avamiseks, vaatamiseks ja lugemiseks.

Õhtulehes olevate materjalide (artiklid, pildid jmt.) varalised autoriõigused kuuluvad Väljaandjale, kui materjalide juures pole märgitud teisiti. Kui käesolevates kasutustingimustes ei ole teisiti sätestatud, siis on Õhtulehes olevaid materjale ilma Väljaandja eelneva kirjaliku nõusolekuta keelatud refereerida, reprodutseerida, avalikult kuvada, levitada, tõlkida, importida, taas-avaldada, ning muul viisil kasutada. Õhtulehes olevad materjalid on kaitstud autoriõigusega, mistõttu nende mistahes volitamata kasutamine võib rikkuda autoriõiguse seadust ja muid intellektuaalse omandi kaitseks loodud õigusakte.

Õhtulehes avaldatud materjalide (s.h. pressifotode) kasutamiseks nõusoleku saamiseks palume pöörduda aadressil: leht@ohtuleht.ee

Materjalide refereerimine

Õhtulehes avaldatud artikleid võib refereerida ühe lause ulatuses, sealjuures ei tohi refereeriv lause olla pikem kui originaalartikli esimene lause. See reegel kehtib ka juhul, kui refereeritakse Õhtulehe artikli refereeringut mõnes muus väljaandes.

Kui Õhtulehe lugusid on refereeritud suuremas mahus, on Õhtulehel õigus küsida tasu materjalide kasutamise eest järgnevalt:

 • 200 € ühekordse kooskõlastamata materjali kasutamise eest
 • 300 € korduva (kaks või enam) kooskõlastamata materjalide kasutamise iga korra eest

Mistahes meedias, so internetis, paberväljaannetes, raadios, televisioonis refereerides tuleb Õhtuleht kui allikas alati ära nimetada. Internetis refereerimisel tuleb lisaks allika nimetamisele avaldada refereeringu juures link.

Õhtulehe materjalide kirjalikul kasutamisel tuleb kinni pidada järgmistest originaalmaterjalile viitamise tingimustest: pealkirja all enne teksti algust tuleb lisada tekst "Allikas: Õhtuleht" ja kohe teksti järele tuleb paigutada viide Õhtulehe originaalloole järgmises sõnastuses: "Vaata artikli täisteksti Õhtulehe veebilehel". Viite värv peab erinema refereeringu põhiteksti värvist ning seda klikkides peab avanema Õhtulehe artikkel, mida kasutati. Kui refereeritakse Väljaandja muud väljaannet (nt Linnaleht), siis tuleb viidata vastava väljaande nimele.

Privaatsus

Kasutajaandmete töötlemise põhimõtted

Kasutajaandmed on igasugune info, mis on Väljaandjale oma kasutaja kohta teada (nt kasutaja nimi, isikukood, kontaktandmed, tehingute andmed). Kasutajaandmete töötlemine on igasugune kasutajaandmetega tehtav toiming (sealhulgas kasutajaandmete kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, kustutamine).

Väljaandja töötleb kasutajaandmeid selleks, et:

 • täita kasutajaga sõlmitud lepingut;
 • kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt. andmete edastamine kohtule);
 • paremini mõista kasutajate ootusi ning seeläbi pakkuda sobivaid, kvaliteetseid teenuseid;
 • täita oma kohustusi, mis tulenevad õigusnormidest.

Kasutajaandmete avaldamine

 • Väljaandja avaldab kolmandale isikule kasutajaandmeid ainult juhul, kui on saanud selleks kasutaja nõusoleku või kui andmete avaldamist nõutakse seaduse alusel.
 • Samuti avaldab Väljaandja kasutajaandmeid:
  • Väljaandjaga samasse kontserni kuuluvatele isikutele;
  • Väljaandja koostööpartnerile, juhul, kui see osutub vajalikuks kasutaja poolt soovitud teenuste täitmiseks;
  • muudele kolmandatele isikutele, kui kasutaja on rikkunud lepingut. Seejuures avaldab Väljaandja ainult infot, mis on seotud lepingu rikkumisega.

Kasutajaandmete muutmine ja nende töötlemise lõpetamise taotlemine

 • Registreeritud kasutaja saab oma andmeid muuta seadete lehel.
 • Kasutajal on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muust õigusaktist.

Põhjalikumat selgitust oma kasutajaandmete töötlemise kohta saab kirjutades e-posti aadressil: leht@ohtuleht.ee. Isikuandmete kaitse küsimuses saab saata e-posti aadressile isikuandmed@ohtuleht.ee.

Kommenteerimine Õhtulehe veebikeskkondades

Kommentaar on igasugune arvamus, teade või muu informatsioon, mida avaldatakse Õhtulehe veebikeskkondades. Kommenteerija on nimetatud info sisestaja. Väljaandja ei vastuta kommentaaride sisu eest.

Väljaandja õigused

Väljaandjal on õigus eemaldada seadustele, headele tavadele ja moraalinormidele mittevastavad kommentaarid. Väljaandjal on õigus pidevalt heade kommenteerimistavade vastu eksivate kommentaatorite IP aadressid blokeerida.

Kommenteerija annab Õhtulehe veebikeskkonda informatsiooni sisestamisel lehele tasuta ja piiramatult üle oma kommentaari või arvamuse autori varalised õigused.

Väljaandja kohustused

Väljaandja tagab kommentaaride sisestaja isikuandmete kaitse, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel.

Kommenteerija vastutus

Vastutust kommentaaride sisu eest kannab kommenteerija. Kommentaari kirjutaja on kohustatud arvestama kommenteerimisel seaduste ja teiste inimeste õigustega, samuti järgima head tava ja moraalinorme. Kommenteerijal lasub vajadusel tõendamiskohustus, et tema poolt avaldatud asjaolud vastavad tegelikkusele. Seadusele mittevastavate kommentaaride kirjutamise eest kannab kommenteerija tsiviil- ja kriminaalvastutust.

Päevatoimetaja

Telefon 51993733
online@ohtuleht.ee

Õhtuleht sotsiaalmeedias

Õhtuleht Mobiilis